உலகச் செயற்கை நுண்ணறிவு மாநாடு

INTERNATIONAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE

CONFERENCE 2025
  • 00நாள்
  • 00மணி
  • 00நிமையம்
  • 00நொடி

3

நாட்கள் Days

எதிர்கால நுட்பத்தை புத்தாய்தல்
Explore the Future of Technology

நாள் Day

7,8,9 மார்ச்சு March, 2025

முன்னணி செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகளைத் துய்க்கவும்
Experience Cutting-Edge AI Tools

இடம் Venue

University Malaya, Kuala Lumpur

நேரம் Time

9.00 AM - 5.00 PM

Conference Advisors

Professor Dr. Kurunathan Ratnavelu

University Malaya

Faculty of Science

Professor Ir. Dr. Abdul Aziz

UNIVERSITY MALAYA

Registrar

Professor Dr. David Asirvatham

Taylor's University

Executive Dean - Faculty of Innovation & Technology

Mr. Muthu Nedumaran

Murasu Systems

Founder

Conference Committee

Dr. Elanttamil Maruthai

University Malaya

Department of Malaysian Languages and Applied Linguistics
Faculty of Languages and Linguistics

Mr. Muhelen Murugan

OTPAM SDN BHD

Founder Mentor

Mr. Arun Kumar

Cloud IOT Sdn Bhd

Technical Head, Data Engineering Platforms

Professor Dr. Ramesh T Subramaniam

Universiti Malaya

Department of Physics Faculty of Science

Professor Dr. VGR Chandran Govindaraju

Universiti Malaya

Department of Political Science, Public Administration and Development Studies
Faculty of Business and Economics

Professor Ts. Dr. Jeyraj Selvaraj

Universiti Malaya

Department of Political Science, Public Administration and Development Studies
(UMPEDAC)

Professor Dr. Vengadesh Periasamy

Universiti Malaya

Department of Physics
Faculty of Science

Conference Speakers

Dr. Muthu Annamalai

USA

Mr. Malaikannan Sankarasubbu

USA

Mr. T.Shrinivasan

CANADA

Dr. Hema Subramaniam

MALAYSIA
UNIVERSITY MALAYA

Department of Software Engineering
Faculty of Computer Science and Information Technology

செய்யறிவுத்திறன் கருவிகள் AI Tools

AI Assistant

The best LLM model in the world currently.
The best LLM for creative writing.

AI Voice

The best text-to-speech model currently.
Easy way to convert text to speech

AI Music

AI music generator for beginners.
AI music generator for professionals.

Video Generator

Generate videos from text or animate your images into videos.
Generate videos from text or animate your images into videos.

Video Creator

Create short videos (e.g., TikTok) from longer videos (e.g., YouTube).

AI that combines AI avatars, stock videos, and other elements to create a complete video.

AI Avatar

Animate video based on images. Can also be used to record your video and then replace it with an AI avatar.
Lip-sync mouth movements on images according to audio. More precise lip-sync but lower quality (needs upscaling).

Image Generator

The best image generator for creating realistic images.
The best image generator for creating text within images, such as for posters, banners, etc.

Background Remover

To create images with a transparent background (PNG).

Image Upscaler

Open-source model, an alternative to Magnific, which is too expensive.

செய்யறிவுத்திறன் பாடத்திட்டங்கள் AI Courses

AI untuk Rakyat
Introduction to AI
LinkedIn Learning
Amazon AWS Skill Builder
IBM SkillsBuild Learning
DeepLearning
Google Generative AI for Educators
Generative AI Fundamentals
Introduction to Artificial Intelligence
INTEL - AI Courses and Certifications
IBM: AI Foundation for Everyone
University of California—Davis: Big Data, Artificial Intelligence, and Ethics
University of Pennsylvania: AI for Business
Stanford University : Machine Learning Specialisation
Generative Pre-trained Transformers (GPT)
Google: Google AI for Anyone

மலேசியத் தமிழ் நுட்பியல் கழகம்

Tamil Technology Association Malaysia
Persatuan Tamil Teknologi Malaysia
(Reg. No: PPM-020-10-25052023)

Contact: info@tamiltech.my

Online Since March 1, 2024